STUDYOVERSEA BOARD [ return ]
FromMessage
krit
Guest
 Email

11/25/2003
11:40:09
Subject: International Student Exchange Program
IP: Logged

Message:
International Student Exchange Program
คุณอาจเป็นผู้โชคดีคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, อังกฤษ และสก็อตแลนด์ ก็ได้ โอกาสดี ๆ แบบนี้ไม่ควรพลาด

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ในประเทศอเมริกา,
ออสเตรเลีย, อังกฤษ และสก็อตแลนด์
International Student Exchange Program in U.S.A., Australia, England and Scotland

Study Overseas Centre ร่วมกับสถาบันชั้นนำที่ได้รับการรับรองในสหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, อังกฤษ และสก็อตแลนด์ จัดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เข้าไปศึกษาในโรงเรียนที่ประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประโยชน์ และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของกันและกัน ทำให้มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล นอกจากนี้ยังสามารถฝึกภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง สามารถเพิ่มทักษะทางด้านภาษาทั้ง 4 ทักษะให้ดีขึ้นได้ผลในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้มีความกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ และกล้าแสดงออก นักเรียนจะพักกับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นเวลาประมาณ 1 ปี ซึ่งสามารถเลือกครอบครัวที่จะพักได้ โครงการนี้เป็นอีกหนทางหนึ่งของความสำเร็จในหน้าที่การเรียน และการงานในอนาคตต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุระหว่าง 15-18.5 ปี สำหรับอเมริกา, อายุ 15-18 ปี (ออสเตรเลีย) และอายุ 16-18 ปี (อังกฤษและสก็อตแลนด์)
2. กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา (ม.3, ม.4, ม.5 และ ม.6) มีผลการเรียนดี
3. มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ สามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ มั่นใจในตนเอง
4. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี มีใจรักในด้านภาษา ใฝ่หาความรู้
5. ไม่สูบบุหรี่และดื่มสุรา
6. มีผลตรวจสุขภาพพร้อมใบรับรองแพทย์ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคติดต่อ

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (และรูปถ่ายที่เป็นรูปยิ้ม, ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน)
2. สำเนาผลการเรียนปีปัจจุบันและ 2 ปี ย้อนหลัง
3. ค่าสมัครสอบ 500 บาท
4. เรียงความหัวข้อเรื่อง “ ทำไมถึงต้องการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ” และประวัติส่วนตัว เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาว 500 คำขึ้นไป

ปิดรับสมัคร
ประเทศอเมริกา : วันที่ 15 พฤษภาคม 2545 และประเทศอื่น ๆ : วันที่ 30 ตุลาคม 2545 สำหรับเริ่มเรียนเดือนมกราคม และวันที่ 31 มีนาคม สำหรับเริ่มเรียนเดือนกรกฎาคม ถ้าสมัครหลังจากวันที่ระบุ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนล่าช้า เป็นเงิน U$ 250

การคัดเลือก
สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ฯ ปี 2545-2546
จะแจ้งให้ทราบทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน
ยืนยันการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และชำระค่าลงทะเบียน U$ 500 ที่ SOC

การเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เยาวชนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น และผ่านการคัดเลือกเพื่อเดินทางไปสหรัฐตามขั้นตอนที่กำหนด จะเข้าเรียนในเดือน สิงหาคม 2545 ค่าใช้จ่าย U$ 6,000

การเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการที่ประเทศออสเตรเลีย
คุณสามารถเลือกโปรแกรมการเรียน สำหรับ 5 เดือน (Academic Year) ค่าใช้จ่าย U$ 5,300
เริ่มเรียน เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน หรือ
เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม
คุณสามารถเลือกโปรแกรมการเรียน สำหรับ 10 เดือน (Academic Year) ค่าใช้จ่าย U$ 6,000
เริ่มเรียน เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนธันวาคม
การเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการที่ประเทศอังกฤษ
คุณสามารถเลือกโปรแกรมการเรียน สำหรับ 4 เดือน ค่าใช้จ่าย U$ 6,00 0
สำหรับ 8 เดือน ค่าใช้จ่าย U$ 8,500
สำหรับ 10 เดือน ค่าใช้จ่าย U$ 11,000
เริ่มเรียน Autumn: 4 กันยายน – 20 ธันวาคม
Spring : 8 มกราคม – 11 เมษายน
Summer: 28 เมษายน – 23 กรกฎาคม
การเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสก็อตแลนด์
คุณสามารถเลือกโปรแกรมการเรียน สำหรับ 18 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย U$ 6,200 สำหรับ 33 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย U$ 8,600
สำหรับ 46 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย U$ 11,000
เริ่มเรียน Autumn: 20 สิงหาคม – 20 ธันวาคม
Spring : 6 มกราคม – 4 เมษายน
Summer: 22 เมษายน – 4 กรกฎาคม

ราคานี้รวม
 การดำเนินงานขององค์กรในการจัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน
 การรับสมัครและการสอบคัดเลือก ตลอดจนการดูแลและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง
 การดูแลและให้คำปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดตลอดปีการศึกษา
 ค่าเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ
 การติดต่อประสานงานระหว่างผู้ปกครองในประเทศไทยและองค์กรในประเทศต่าง ๆ
 การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 การขอวีซ่าและค่าธรรมเนียมของประเทศต่าง ๆ
 การปฐมนิเทศน์เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
** ไม่รวมถึงค่าทำหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน

SOC ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนไทยที่มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่จัดหาข้อมูลการแนะแนว ตลอดจนการดำเนินการสมัครเรียน การจองที่พัก การจัดเจ้าหน้าที่รับที่สนามบิน และการยื่นขอวีซ่า SOC เปิดดำเนินงานด้านการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ มาเป็นเวลานานกว่า 7 ปี เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) SOC ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้คัดเลือกเยาวชนในประเทศไทยจากองค์กรเอกชนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการรับรองและอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลและองค์กรในสหรัฐ ฯ ทั้งนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตและให้สิทธิ์การลาเรียนและเทียบชั้น

โปรแกรมพิเศษ สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนต่อระดับมัธยมในโครงการแลกเปลี่ยน เรามีหลักสูตร High School Preparation 1 เดือน เพื่อให้นักเรียนได้ชินกับสำเนียงของชาวอเมริกัน และเป็นการปรับตัวและเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียนกับชาวอเมริกัน ** ซึ่งค่าเล่าเรียนของโปรแกรมพิเศษนี้จะไม่รวมกับค่าเข้าร่วมโครงการ $ 6,000 **

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ( Study Overseas Centre Co.,Ltd. )
179 ศูนย์การค้าบางกอกบาซาร์ (ตรงข้ามบิ๊กซี ราชดำริ) ถนนราชดำริ ลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02 255 7592, 253 0331, 655 0322 และ 907 7963
แฟกซ์ 02 255 7593 มือถือ 01 350 8072Yukiko
Guest
 Email

5/22/2004
09:32:37
RE: International Student Exchange Program
IP: Logged

Message:
When is the next summer exchange program? I'm graduated from Ekamai International School and waiting to go to Mahidol University in September, but during this free time, I want to have some experience in US. If possible, I want to go as summer CAMP rather than summer COURSE. Thanks for information.

Yukiko


TACEY
Guest
 Email

9/23/2007
02:53:32
TACEY
IP: Logged

Message:
Online Pharmacy<br><a href="http://technorati.com/people/technorati/buyxan">buy xanax</a><br><a href="http://technorati.com/people/technorati/buytram">buy tramadol</a><br><a href="http://www.shadows.com/users/BUY_TRAMADOL/bookmarks">buy tramadol</a><br><a href="http://www.shadows.com/users/BUY_SOMA/bookmarks">buy soma</a><br><a href="http://lipstick.com/user/BUY_VIAGRA_PILLS">buy viagra</a><br><a href="http://lipstick.com/user/BUY_CIALIS_PILLS">buy cialis</a>


mike18all
Guest
 Email

10/03/2007
10:46:26
mike18
IP: Logged

Message:
<a href="http://mike18-pic.g0g.net/">Home</a> <a href="http://mike18-pic.g0g.net/mike18.html">mike18</a> <a href="http://mike18-pic.g0g.net/gay-mike18.html">gay mike18</a> <a href="http://mike18-pic.g0g.net/gay-mike18-movie.html">gay mike18 movie</a> <a href="http://mike18-pic.g0g.net/free-mike18.html">free mike18</a> <a href="http://mike18-pic.g0g.net/mike18-video.html">mike18 video</a> <a href="http://mike18-pic.g0g.net/mike18-pic.html">mike18 pic</a> <a href="http://mike18-pic.g0g.net/mike18-movie.html">mike18 movie</a> <a href="http://mike18-pic.g0g.net/gallery-mike18.html">gallery mike18</a> <a href="http://mike18-pic.g0g.net/free-mike18-movie.html">free mike18 movie</a> <a href="http://mike18-pic.g0g.net/mike18-tgp.html">mike18 tgp</a> <a href="http://mike18-pic.g0g.net/gallery-mike18-movie.html">gallery mike18 movie</a> <a href="http://mike18-pic.g0g.net/free-gallery-mike18-movie.html">free gallery mike18 movie</a> <a href="http://mike18-pic.g0g.net/com-mike18.html">.com mike18</a> <a href="http://mike18-pic.g0g.net/free-gallery-mike18.html">free gallery mike18</a> <a href="http://mike18-pic.g0g.net/gay-mike18-video.html">gay mike18 video</a> <a href="http://mike18-pic.g0g.net/free-mike18-photo.html">free mike18 photo</a> <a href="http://mike18-pic.g0g.net/free-mike18-pic.html">free mike18 pic</a> <a href="http://mike18-pic.g0g.net/free-mike18-video.html">free mike18 video</a>


Viagra
Guest
 Email

10/13/2007
19:46:38
Viagra
IP: Logged

Message:
"Buy viagra online


Viagra
Guest
 Email

10/17/2007
15:49:19
Viagra
IP: Logged

Message:
"Buy viagra online


buy tramadol
Guest
 Email

10/20/2007
00:46:08
buy tramadol
IP: Logged

Message:
" <a href="http://web.archive.org/web/20060707162554/iwebshop.org/medicine/Buy-VALIUM.html">buy valium</a> cheap [URL=http://web.archive.org/web/20060707162554/iwebshop.org/medicine/Buy-VALIUM.html]buy valium[/URL] order http://web.archive.org/web/20060707162554/iwebshop.org/medicine/Buy-VALIUM.html buy valium online


Forexadvisors
Guest
 Email

10/22/2007
03:54:56
Forexadvisors
IP: Logged

Message:
" [URL=http://www.integralit.ru/?id=92]Forexadvisors[/URL] wcc http://www.integralit.ru/?id=92 Forexadvisors wcconsulting <a href="http://www.integralit.ru/?id=92">Forexadvisors</a> wcconsulting


female impotence
Guest
 Email

10/23/2007
04:05:30
female impotence
IP: Logged

Message:
" http://www.webcrossing.com/webx?233@@.ee734c0/3!enclosure=.3cc770e0 sexy woman woman [URL=http://www.webcrossing.com/webx?233@@.ee734c0/3!enclosure=.3cc770e0]sexy woman[/URL] woman <a href=http://www.webcrossing.com/webx?233@@.ee734c0/3!enclosure=.3cc770e0 >sexy woman</a> health


Female impotence
Guest
 Email

10/24/2007
02:57:54
Female impotence
IP: Logged

Message:
" <a href=http://blog.360.yahoo.com/blog-M0Uxaccjcq1DMh4VrNt8FA--?cq=1&p=5 >Female sexual problem</a> womens [URL=http://blog.360.yahoo.com/blog-M0Uxaccjcq1DMh4VrNt8FA--?cq=1&p=5]Female sexual problem[/URL] libido http://blog.360.yahoo.com/blog-M0Uxaccjcq1DMh4VrNt8FA--?cq=1&p=5 Female sexual problem health


Female impotence
Guest
 Email

10/24/2007
02:58:07
Female impotence
IP: Logged

Message:
" <a href=http://blog.360.yahoo.com/blog-M0Uxaccjcq1DMh4VrNt8FA--?cq=1&p=5 >Female sexual problem</a> womens [URL=http://blog.360.yahoo.com/blog-M0Uxaccjcq1DMh4VrNt8FA--?cq=1&p=5]Female sexual problem[/URL] libido http://blog.360.yahoo.com/blog-M0Uxaccjcq1DMh4VrNt8FA--?cq=1&p=5 Female sexual problem health


P 1 Next Page>>