Click here to visit our sponsor
Valuesponsor Advertising Network | Thai Version Apply Pay Per Click

 จุดหมายของเกมนี้คือ หาวิธีเดินและพลักก้อนหินให้ไปยังตำแหน่งที่ mark ไว้

ซึ่งเมื่อนำก้อนหินวางในตำแหน่งถูกต้อง mark นั้นก็จะกลายเป็น รูป mark ที่ใหญ่ขึ้น.

สามารถปรับความยากง่ายได้ โดยคลิกที่เครื่องหมาย > หรือ < ครับ!


ปุ่มบังคับต่างๆ  ใช้ลูกศรเป็นหลัก
Move up: ขึ้น arrow up
Move down: ลง arrow down
Move left: ซ้าย arrow left
Move right: ขวา arrow right