How to become web designer?

บทนำ: How to become web designer?

เริ่มต้นเรียนรู้อย่างไรจึงสามารถเป็นเว็บดีไซร์ได้อย่างเป็นขั้นตอน   และถูกต้องจากประสพการณ์ของผู้เขียน. สำหรับผู้สนใจเขียนเว็บทุก ท่าน อันดับแรกเมื่อท่านสนใจที่จะศึกษาการเขียนเว็บ ควรเริ่ม มองหาความถนัดหรือพรสวรรค์ต่างๆในตัวของท่านก่อนว่า ท่าน มีความถนัด หรือประสพการณ์ด้านใดบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ เขียนเว็บ เพราะการณ์เขียนเว็บเป็นศิลและศาสตร์หลายแขนง ร่วมอยู่ด้วยกัน ซึ่งร่วมกับภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆซึ้งเป็นเครื่องมือ ในการพรีเซน สื่อเหล่านั้นออกมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ คนส่วน มากมักคิดว่า เว็บเพจก็คือภาษาคอมพิวเตอร์ แต่จากประสพการณ์ และความรู้ ที่ผู้เขียนได้เล่าเรียนมา กอบกับได้ค้นคว้าจากผู้เขียน หนังสือเว็บต่างประเทศหลายท่านได้ข้อสรุปว่า เว็ปประกอบด้วย ศาสตร์หลายๆ อย่าง โดยอาศัยภาษาคอมพิวเตอร์เป็นสื่อแสดงสิ่ง เหล่านั้นออกมาเท่านั้น.

เนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าว เว็บประกอบด้วยศาสตร์มากมาย หลายแขนงซึ่ง กว้างมากเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะเรียนรู้และทำ ผลงานได้ดีในทุกด้าน เพราะโดยธรรมชาติ ผู้ชอบงานดีไซร์ศิลย์จะ ไม่ชอบงานดีไซร์ผู้ชอบเขียนสคริป จะไม่ถนัดด้านกราฟฟิก เพราะฉะนั้น web designer และ web programmer จะต้องทำงาน ร่วมกันเสมอในเว็บไซร์ดังๆของ ต่างประเทศแต่คนไทยส่านมาก ยังคิดว่าweb master ต้องทำได้ ทุกอย่าง และให้ความสำคัญกับ web designer น้อยมาก งานเว็บไซร์ของเราจึงด้วยกว่าเขาอย่างมาก ไม่ว่าหน้าตาหรือการใช้

ผู้เขียนจึงขอแนะนำผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นว่า ควรค้นหาภูมิปัญญา เดิมของท่านว่ามีความรู้พื้นฐานอะไรอยู่บ้างหรือ มีพรสวรรค์ด้านใด ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านชอบเขียนภาษาคอมพิวเตอร์อยู่เดิม ก็ควรจะ มุ่งเน้นไปทางเขียนสคริป เพื่อเป็น “เวบโปรแกรมเมอร์โดยตรง ไม่ต้องสนใจด้านกราฟฟิกมากนัก” และท่านที่เรียนศิลย์มาหรือ สามรถใช้ โปรแกรมดีไซร์บางตัวได้แล้วอยู่เดิม ควรจะอาศัยพื้นฐาน ส่วนตัวของท่าน เป็นปัจจัยในการเลือกจุดเริ่มต้น ในการเรียนเขียน เว็บของท่าน เพื่อให้การเรียนถูกจุดและมีประสิทธ์ภาพ ไม่ไปหลง ทางเสียเวลาอย่างที่ผู้เขียนได้ประสพมา. โดยผู้เขียนได้พยายาม รวบรวมขอมูลความรู้ ความหมายของศัพย์ดีไซร์เว็บต่าง เพือท่าน จะได้อ่านศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการเริ่มต้นของท่าน และในส่าน ที่ผู้เขียนไม่เคยประสพหรือ ไม่มีความชำนานก็จะพยายามทำลิงค์ ไปยังไซร์ที่เกียวข้องให้ จำไว้ว่าเมื่อท่านเริ่มต้นศึกษา โปรแกรม ตัวใดแล้วเกิดความชำนานแล้ว ท่านจะเคยชินและยึดติดกับมัน ถึงแม้จะรู้ว่า โปรแกรมตัวนั้นมีข้อด้อยกว่า ตัวอื่นก็ตามเช่นเดียวกับ ภาษาสคริบต่างๆในการเขียนเว็บ หลายภาษาสามารถนำมาเขียน และใช้งานชนิดเดียวกันได้ แต่มีข้อดีข้อค้อยต่างกัน

มันไม่ยากที่จะศึกษาวิธีการใช้ ซอบแวร์ตัวใดว็บไซร์แต่มันยาก แสนแข็นที่จะศึกษาจนถึงระดับ advance ซึ่งจำเป็นมากถ้าท่านต้อง การจะเป็นมีออาชีพ านจึงควรเลือกให้ถูกก่อน เริ่มต้น โดยอ่าน ข้อมูลโดยรวมทั้งเว็บไซร์ ประมวลกับความถนัดพื้นฐานของท่าน หรือถ้ายังไม่แน่ใจ ก็ควรหาควรรู้จากแหล่งอื่นเพื่มเติม ก่อนตัดสินใจ เริ่มศึกษา โปรแกรมตัวใด และด้วยเหตุผลดังกล่าวประกอบกับ ผู้เขียนได้เห็น สถาบันหลายแห่ง เอาเปรียบเยาวชนไทยโดย เอางบ "มิยาชาว่า" มาใช้ในการหาผลประโยชน์เข้า องค์กรคิดค่าเรียน แสนแพงมาก กว่าห้าหมื่นบาท เปรียบเทียบกับ ชั่วโมงเรียนเพียง หนึ่งร้องกว่าชั่วโมง ซื่งแพงมากกว่าโรงเรียนบางที่ใน usa เสียและก็สอนเพียงพื้นฐาน เท่านั้น ซึ้งสามารถศึกษา ด้วยตนเองก็ได้ และจาก แนวคิดที่ว่า “ถ้าเราทำตามฝรั่ง ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจน ถึงขั้นตอนสุดท้าย เราไม่มีทางตามเขาทันหลอกครับ เราจำเป็น ต้องเรียนลัด โดยศึกษาให้รู้ถึงหัวใจของเทคโนโลยี แล้วใช้หลักการ พื้นฐานเดียวกัน  แต่ใช้เทคโนโลยี ที่ต้นทุนถูกกว่ามาประยุกต์ ใช้ ซึ้งญี่ปุ่นใช้ได้ผลมาแล้ว มิฉะนั้นเราจะตกเป็นทาสทาง เทคโนโลยี ฝรั่งตลอดไป”  ผู้เขียนจึงเริ่มเขียนเว็บนี้ขึ้น เพื่อเป็นจุดเล็กๆ ให้เกิดเส้นทางลัดดังกล่าวในแวดวงเว็บของเรา เพึ่อให้ผุ้สนใจ ไม่ต้องเลียเวลาหลงทางไปกับการเรียน โปรแกรมต่างๆ และ สามารถเริ่มและเลือกศึกษาได้อย่างตรงกับความสามารถของตน โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถพัฒนาจนสามารถเป็นห้องเรียนและ    ปฎิบัติการได้จริง บนเว็บ มิได้เป็นเพียงแหล่งข้อมูลเท่านั้น. โดยเน้นด้าน design เป็นจุดยืน สำหรับผู้สนใจการเขียนสคริบ ควรใช้เว็บไซร์อื่นไปก่อนครับ ในอนาคตถ้าไซร์นี้สามารถ ดำเนินไปด้วยดี ผู้เขียนจะพยายหาผู้ทรงความรู้กว่า มาช่วยครับ. ท้ายนี้ขอให้ผู้เยี่ยมชมทุกท่านอ่านจุดประสงค์การก่อตั้งเว็บไซร์ ของเราให้เข้าใจดีก่อนลงมือใช้ประโยชน์เว็บไซร์ ของเรานะครับ เพื่อผลประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อตัวท่านเอง. และไม่มาต่อว่าเราทีหลัง นะครับ!

Return Home

All Artwork & Design ฉ 1997-1999 Krit Spooker