Usa UK Newzealand Australia
 

นิวซีแลนด์

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ ค่าเล่าเรียนเพียงปีละแสนกว่าบาท หลักสูตรเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ

 

  • หลักสูตรเรียนระยะสั้น 6 เดือน - 1 ปี ทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์เลขานุการ คอมพิวเตอร์ ดีไชด์ วิศวะโครงสร้าง